Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học- Trường Đại học Y Hà Nội

1. Quyết định số 3619/QĐ- ĐHYHN ngày 06/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội về việc thành lập Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học cấp Cơ sở của Trường Đại học Y Hà Nội nhiệm kỳ 2018- 2023 (Xem QĐ tại đây); Quyết định bổ sung ủy viên Hội đồng Đạo đức số 6217/QĐ- ĐHYHN ngày 11/11/2019 (Xem QĐ tại đây); Quyết định số 501/QĐ-ĐHYHN ngày 10 tháng 3 năm 2020 về việc công nhận chuyên gia độc lập của Hội đồng Đạo đức (Xem QĐ tại đây).

Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh học cấp Cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội được công nhận và được cấp mã số bởi các cơ quan quản lý có thẩm quyền. 

- Mã số do Bộ Y tế Việt Nam cấp: IRB-VN01.001

- Mã số do Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ cấp: IRB00003121 gia hạn đến ngày 22/8/2021

- Mã số do Cục Bảo vệ người tham gia nghiên cứu, Hoa Kỳ cấp: FW A00004148 gia hạn đến ngày 22/8/2023

2. Quy trình nhận và xử lý Hồ sơ trực tuyến 

Các tin khác