Bước 1. Đăng ký tài khoản nộp hồ sơ trực tuyến

Để bắt đầu nộp hồ sơ trực tuyến, nghiên cứu viên chính cần đăng ký tài khoản truy cập hệ thống.

Bước 1 : Đăng ký tài khoản

 

 

Các tin khác