Biểu mẫu đính kèm Hồ sơ xin xét duyệt

Nghiên cứu viên chính chuẩn bị trước các tài liệu sau để đính kèm vào Hồ sơ xin xét duyệt (TÀI LIỆU CẦN ĐỊNH DẠNG PDF; ĐẦY ĐỦ NGÀY THÁNG NĂM, CHỮ KÝ VÀ DẤU THEO QUY ĐỊNH) :

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG CỦA ĐỀ TÀI

- Đơn xin xét duyệt khía cạnh đạo đức trong nghiên cứu y sinh học (theo Mẫu 01)

PHẦN II. THÔNG TIN CHỨNG NHẬN CHẤP THUẬN ĐẠO ĐỨC

- Không yêu cầu đính kèm file

PHẦN III. THÔNG TIN NHÓM NGHIÊN CỨU

- Lý lịch khoa học của cá nhân (theo Mẫu 02)

- Chứng chỉ GCP của nghiên cứu viên 

- Sơ đồ tổ chức nhóm nghiên cứu 

PHẦN IV. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP TRIỂN KHAI NGHIÊN CỨU

- Thư ủng hộ của đơn vị phối hợp

PHẦN V. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

- Tóm tắt nội dung nghiên cứu (01 trang A4)

- Thuyết minh chi tiết (theo Mẫu 03)

-  Báo cáo tiến độ (theo Mẫu 04)

- Báo cáo nghiệm thu khoa học (theo Mẫu 05)

- Tài liệu tham khảo (AMA style)

PHẦN VI. THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM THỬ NGHIỆM

- Tóm tắt về sản phẩm thử nghiệm (01 trang A4)

- Các tài liệu minh chứng về sản phẩm thử nghiệm (nối trong 01 file pdf). Đọc hướng dẫn chi tiết hơn tại đây:

PHẦN VII. THÔNG TIN CHIẾN LƯỢC ĐẢM BẢO ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU

- Quy trình tuyển chọn và duy trì tham gia nghiên cứu

- Khung thời gian tuyển chọn người tham gia nghiên cứu 

- Bản cung cấp thông tin cho người tham gia nghiên cứu (theo mẫu 6)

PHẦN VIII. CÁC TÀI LIỆU KHÁC

Phần VIII được thiết kế để Nghiên cứu viên chính đính kèm/upload các tài liệu cần thiết khác, ví dụ: Mẫu bệnh án nghiên cứu, Phiếu thu thập thông tin nghiên cứu (bắt buộc), Quy trình triển khai nghiên cứu, Đề cương gốc bằng tiếng nước ngoài (nếu là đề tài hợp tác) và các tài liệu khác.

*Đối với Đề tài của học viên Sau đại học sau khi thông qua Hội đồng khoa học/tiểu ban chuyên môn theo quy định của chương trình đào tạo sau đại học, yêu cầu NCVC đính kèm những tài liệu sau:

- Biên bản họp Hội đồng khoa học/tiểu ban chuyên môn

- Quyết định công nhận tên đề tài luận văn/luận án (nếu có)

+ Mẫu 07 áp dụng cho lần Nộp hoàn thiện Hồ sơ theo ý kiến góp ý của Hội đồng

Các tin khác